Keller Polska Sp. z o.o.

Geotechnika bez ryzyka
Keller Polska Sp. z o.o. - Keller EMEA Division

Prace geotechniczne wykonane w technologii Soilcrete przy modernizacji Dworca PKP we Wrocławiu

Modernizacja zabytkowego Dworca z XIX wieku polegała na przebudowie budynku głównego, budowie podziemnego parkingu przed budynkiem głównym, poprowadzeniu tuneli technicznych poniżej poziomu posadowienia fundamentów i budowie kilku nowych obiektów. Przy tak gruntownej przebudowie konieczne było wzmocnienie podłoża, obniżenie poziomu posadowienia oraz „podchwycenie" istniejących fundamentów. Do większości robót zastosowano technologię Soilcrete (Jet grouting).

W ramach modernizacji dworca wykonano następujące zadania geotechniczne:

  1. Podchwycenie fundamentów polegało na wzmocnieniu podłoża gruntowego poniżej istniejącego poziomu posadowienia. Podchwycenia wykonywano w formie scementowanego bloku gruntu i stanowiły one przedłużenie fundamentów do głębiej położonych, nośnych warstw podłoża. Zachodzące na siebie kolumny tworzyły zwartą i szczelną ścianę.
  2. Palisady zabezpieczające głębokie wykopy wykonywano z zachodzących na siebie kolumn Soilcrete®. Przy większych głębokościach kolumny zbrojono profilami stalowymi, zwieńczano oczepem, oraz rozpierano lub kotwiono gwoździami gruntowymi, ściągami lub kotwami. Zachodzące na siebie kolumny tworzyły szczelną palisadę umożliwiającą prowadzenie prac poniżej poziomu wody gruntowej.
  3. Uszczelnienie dna tunelu w postaci poziomej przesłony wykonanej z zachodzących na siebie „krążków", tj. krótkich pionowych kolumn Soilcrete®, stosowano w rejonie gruntów przepuszczalnych.
  4. Wzmocnienie podłoża pod nowoprojektowane obiekty stosowane w przypadku braku możliwości wykonania wykopu pod nowe fundamenty. Przy istniejących obiektach wykonywano zbrojone kolumny Soilcrete® pełniące rolę fundamentu palowego, na których opierano oczepy fundamentowe nowego obiektu.

Prace wykonane przez Keller Polska na Dworcu PKP we Wrocławiu koncentrowały się w czterech głównych rejonach. Były to: obszar przed Dworcem, Budynek Główny, perony oraz Dworzec Nocny.

Obszar przed Dworcem obejmował przestrzeń gdzie powstanie podziemny parking dla około 250 pojazdów. Na tym terenie wykonano podchwycenie Ryzalitu Centralnego (głównego wejścia do budynku) oraz uszczelnienie pomiędzy ścianką szczelną wykonaną przed budynkiem głównym i fundamentami budynku głównego. Dodatkowo Ryzalit Centralny został zabezpieczony kotwami linowymi oraz ściągami.

fot 8a fot 1 fot 19

 

Budynek Główny jest najbardziej znaną częścią Dworca PKP Wocław Główny. Na piętrach budynku, gdzie dotychczas znajdowały się biura Dworca powstanie po modernizacji centrum handlowe. Zmiana rodzaju użytkowania wymagała wymiany starych drewnianych stropów na żelbetowe. Większe obciążenia wymagały wzmocnienia podłoża pod budynkiem. Zwiększenie wysokości użytkowej piwnic uzyskano przez obniżenie poziomu ich posadzki i podbicie fundamentów kolumnami Solicrete®. Wykonanie tuneli technologicznych wymagało głębienia wykopów obok i poniżej poziomu istniejących fundamentów. Aby zapobiec obsunięciu się ścian i fundamentów do wykopów konieczne było podchwycenie fundamentów budynku oraz wszystkich słupów w hali kas. Dodatkowo w wielu miejscach wykonywano wzmocnienie gruntu pod nowo projektowane schody, windy itp.

fot 13 fot 5 fot 6

 

Perony wybudowano w przeszłości na terenie byłych stawów hodowlanych i składów kolejowych. Wykonywanie kolumn Soilcrete® w namułach lub nasypach niebudowlanych, często skażonych substancjami ropopochodnymi, stanowiło technologiczne wyzwanie i wymagało starannego wykonawstwa oraz wzmożonej kontroli robót. Pod peronami przebiega 7 tuneli łączących je z budynkiem głównym i drugą stroną dworca. Na peronach wykonano wzmocnienie podłoża pod nową halę, obiekty małej architektury oraz obudowę schodów ruchomych w formie palisady. Poważnym utrudnieniem prac był ruch pociągów w bezpośrednim sąsiedztwie robót. W tunelach prowadzono prace polegające na wzmocnieniu fundamentów przez ich podchwycenie oraz wykonano palisady zabezpieczające głębokie wykopy dla nowych tuneli technologicznych. W celu ograniczenia dopływu wody gruntowej przez dno wykopu wykonano poziomą przesłonę uszczelniającą wzdłuż całego kanału technologicznego. Palisada wraz z poziomą przesłoną stanowiła szczelną wannę i zapewniła stateczność istniejących budynków oraz bezpieczne prowadzenie robót poniżej poziomu wody gruntowej.

Poniższe fotografie ilustrują możliwość dokładnego uszczelnienia fundamentu technologią wysokociśnieniowej iniekcji Soilcrete®. Prace w tunelach utrudniał bardzo niski prześwit. Przy wysokości 2,60 m w świetle instalowanie czterometrowych stalowych profili w kolumnach o długości pięciu metrów wymagało dużej staranności i precyzji robót.

fot 20a fot 25 fot 4
przekr poprzeczny fot 23 fot 16

 

Dworzec Nocny był najmniejszym ze wszystkich obiektów ale prace w trym rejonie sprawiły dużo niespodzianek. Brak przedwojennej dokumentacji oraz inwentaryzacji fundamentów, jak również danych o przebiegu instalacji podziemnych były powodem wielokrotnego wstrzymywania prac w celu dokonania rewizji projektu. Wykonano tu podchwycenie fundamentów oraz palisadę zbrojoną kształtownikami i wzmocnioną gwoździami gruntowymi wraz z żelbetowym oczepem, rozporami oraz ściągami.

 

Prace geotechniczne w technologii Soilcrete® realizowane w ramach modernizacji Dworca Głównego PKP we Wrocławiu prowadzono od maja 2010 roku do lipca 2011 roku. Na wszystkich opisanych powyżej obszarach prace prowadzono niemal równolegle z wykorzystaniem do 7 wiertnic jednocześnie, często w systemie dwuzmianowym. W najwęższych miejscach oraz tam gdzie nie było przewiewu powietrza stosowano małą wiertnicę KB-1 o napędzie elektrycznym. Mogła ona wjechać i prowadzić prace w miejscach o szerokości minimalnej 80 cm. W miejscach szerszych i dobrze wentylowanych stosowano większe wiertnice o napędzie spalinowym KB-0 i KB-2.

Prace na Dworcu PKP we Wrocławiu miały nietypowy charakter. Dworzec był czynny przez cały czas robót iniekcyjnych. Budynek główny i część tuneli była użytkowana do momentu rozpoczęcia prac budowlanych. Utrudniało to wykonywanie inwentaryzacji obiektu i odkrywek fundamentów. Wykonywanie odkrywek było utrudnione z powodu wysokiego poziomu wody gruntowej oraz braku dokumentacji przedwojennej przebudowy dworca. W iniekcyjnych pracach geotechnicznych rzetelna dokumentacja z inwentaryzacji jest podstawą opracowania poprawnego projektu. Znajomość warunków gruntowych oraz poziomów posadowienia jest szczególnie ważna w przypadku podchwytywania fundamentów istniejących obiektów oraz robót uszczelniających mających zapewnić ochronę przed napływem wody gruntowej.

Dodatkowym utrudnieniem prac był historyczny charakter Dworca Głównego. Praca w pomieszczeniach, których nie można było „naruszyć" ani zabrudzić była dużym utrudnieniem przy, z natury „mokrych", iniekcyjnych robotach geotechnicznych. Pomimo wielu utrudnień prace wykonywano terminowo i zgodnie z założeniami projektowymi.

Główna Bank techniczny Nasze rozwiązania NASZE ROZWIĄZANIA Prace geotechniczne wykonane w technologii Soilcrete przy modernizacji Dworca PKP we Wrocławiu

Nasze oddziały

Ożarów Maz.
Gdańsk
Kraków
Poznań
Wrocław
Szczecin

Społeczności

logo fb szare Facebook 
logo in szare Linkedin
logo instagram szare Instagram 
logo youtube szare Youtube
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.