W śródmiejskiej zabudowie, między ul. Żeromskiego i św. Wojciecha, w Śródmieściu Gdyni, powstał budynek mieszkalno-usługowy z jedną kondygnacją podziemną.

Keller Gdynia Awanport

Projekt

Keller Polska jako podwykonawca geotechniczny był odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie kompleksowych prac geotechnicznych związanych z zabezpieczeniem głębokiego wykopu budowlanego. 

Wyzwanie

Wysoki poziom wody gruntowej oraz brak warstwy słabo przepuszczalnej wymusiło konieczność wykonania części podziemnej budynku w obudowie ze ścian szczelinowych, które w połączeniu z poziomą przesłoną przeciwfiltracyjną miały za zadanie ograniczyć filtrację wody do wnętrza wykopu.

Rozwiązanie

Wysokość kondygnacji podziemnej pozwoliła na zaprojektowanie wspornikowych ścian szczelinowych. Wyjątkiem były miejsca w których w płycie fundamentowej, przy ścianie szczelinowej znajdowały się przegłębienia o dużej powierzchni (różnica wysokości sięgająca 1,5 ÷ 2 m). W takich miejscach w celu zmniejszenia przemieszczeń ściany szczelinowej zaprojektowano tymczasową stalową konstrukcję rozparcia. Przesłona pozioma została zaprojektowana i wykonana na głębokości zapewniającej zrównoważenie sił wyporu przez ciężar samej przesłony wraz z ciężarem zalegającego na niej gruntu.  

 

Dane projektu

Inwestor

AB INWESTOR

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

AB INWESTOR

Inżynier(owie)

Dorota Jonczyk – projektant zabezpieczenia wykopu, Keller Polska
Adam Pisowacki – projektant poziomej przesłony przeciwfiltracyjnej, Keller Polska