Ta strona internetowa (w dalszej części określana jako “strona internetowa”) jest stroną internetową Keller Polska (w dalszej części określanej jako '[Keller Polska', 'nas', 'my').

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami korzystania ze strony internetowej, gdyż korzystając z niej zgadzasz się na ich przestrzeganie. Zastrzegamy prawo do zmiany warunków użytkowania w dowolnym momencie wraz opublikowaniem tutaj wszelkich zmian. Zaleca się regularne sprawdzanie warunków użytkowania, ponieważ uznaje się, że korzystanie z witryny po wszelkich zmianach oznacza ich zaakceptowanie.

W przypadku braku wyrażenia zgody na przestrzeganie warunków użytkowania, w żadnej sposób nie powinno się korzystać ze strony internetowej.

Informacje publikowane na stronie internetowej są dostarczane przez nas lub, gdzie jest to wskazane, przez określone osoby trzecie. Podejmujemy wszelkie starania i środki ostrożności, aby zapewnić, że informacje zamieszczane na stronie internetowej są rzetelne w momencie publikacji i regularnie aktualizowane, lecz nie możemy zagwarantować ani ponosić odpowiedzialności za ich prawdziwość lub aktualność i w dowolnym momencie możemy zmienić informacje bez powiadomienia o tym. Zabronione jest poleganie na informacjach zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej i potwierdza się, że podjęte zostaną odpowiednie kroki w celu weryfikacji informacji przed wszczęciem jakichkolwiek działań.

Publikujemy stronę internetową “w niniejszej postaci”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyrażonej lub domniemanej, co do działania strony internetowej, rzetelności informacji lub produktów albo produktów, o których mowa na stronie internetowej (o ile taka gwarancja nie zostałaby uznana za niedopuszczalną w świetle odpowiednich przepisów). W zakresie dozwolonym prawnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie (w tym bezpośrednią lub pośrednią utratę zysków), następcze, specjalne lub przypadkowe, które, jakkolwiek powstałe, mogą wynikać z korzystania ze strony internetowej.

Informacje zawarte na stronie internetowej lub na powiązanych witrynach, nie są zaproszeniem do inwestowania w akcje, papiery wartościowe lub jakiekolwiek inne produkty, handlowania nimi lub zawarcia umowy z Keller Group plc lub jakąkolwiek inną spółką. Podane informacje nie powinny być wykorzystywane w związku z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Zawsze należy zwracać się o odpowiednią profesjonalną poradę związaną z inwestowaniem.

Dotychczasowe wyniki Keller Group plc lub innej spółki, o której mowa na stronie internetowej, nie mogą być traktowane jako poradnik do ich przyszłych wyników. Cena akcji i uzyskany z nich dochód może zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Wszelkie odniesienia do jakiegokolwiek produktu lub usługi, które zostały lub mogą być dostarczone przez nas lub jakąkolwiek inna spółkę, nie stanowią obietnicy, że taki produkt lub usługa będą dostępne w dowolnym momencie. Zmiany lub ulepszenia w takich produktach lub usługach mogą być dokonywane w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia o tym.

Prawa autorskie do projektu i struktury strony internetowej należą do Keller Group plc. Posiadamy prawa autorskie do treści zamieszczanych na stronie internetowej chyba, że informacja dotycząca praw osób trzecich stanowi inaczej. Obrazy, znaki towarowe i marki towarów również są chronione przez inne prawa własności intelektualnej i nie mogą być powielane ani zawłaszczona w żaden sposób bez pisemnej zgody ich właścicieli. O ile nie zostało to wyraźnie zabronione w powiadomieniu opublikowanym na dowolnej stronie internetowej, możesz wykonać kopię informacji zawartych na stronie internetowej, których możesz, w uzasadniony sposób, potrzebować na użytek własny, pod warunkiem, że do każdej kopii dołączone są istotne informacje dotyczące praw własności intelektualnej i/lub zastrzeżenia prawne. Wszelkie inne użycie jest zabronione.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek witryny, z której użytkownik uzyskał dostęp do strony internetowej lub do której można się przenieść ze strony internetowej za pomocą hiperłącza. Nie ponosimy również odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione w wyniku tego straty lub szkody.

W stopniu, w jakim jakakolwiek część niniejszych warunków użytkowania zostanie uznana za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną przez jakikolwiek sąd właściwy, taka część zostanie w tym zakresie oddzielona od pozostałych warunków, z których wszystkie pozostaną w pełnej mocy i będą obowiązywać zgodnie z prawem.