W ramach budowy zespołu budynków mieszkalnych „Apartamenty Dolny Mokotów” przy ulicy Jana III Sobieskiego w Warszawie, w pobliżu sąsiedniej zabudowy,  zaprojektowano i wykonano obudowę wykopu minimalizującą napływ wody do wykopu w czasie realizacji części podziemnej obiektu.

Keller Sobieskiego Dom Development

Projekt

Keller Polska zaoferowała i wykonała na zlecenie Inwestora ścianę szczelinową oraz system zabezpieczenia jej stateczności w oparciu o autorskie rozwiązanie. 

 

Wyzwanie

Największym wyzwaniem projektu było zaprojektowanie oraz wykonanie ściany szczelinowej zagłębionej w warstwę gruntów słaboprzepuszczalnych pomimo dużej zmienności położenia jej stropu.

Rozwiązanie

Jako umocnienie ścian wykopu budowlanego zastosowano ścianę szczelinową o grubości 60 cm. Zabezpieczenie jej stateczności w fazie budowlanej stanowił jeden poziom tymczasowej, stalowej konstrukcji rozparcia. Głębienie wykopu fundamentowego odbywało się metodą „na sucho”, po odpompowaniu wody gruntowej oraz sukcesywnym pompowaniu napływu resztkowego wód gruntowych i wód z opadów atmosferycznych. Dopływ wody gruntowej do wykopu został ograniczony przez wprowadzenie ścian szczelinowych w warstwę gruntów słaboprzepuszczalnych na głębokość ok. 1 m.

 

Dane projektu

Inwestor

Dom Development

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Dom Development

Inżynier(owie)

Piotr Plakwicz - Kierownik robót Keller Polska
Zofia Waliszewska - Projektant zabezpieczenia wykopu Keller Polska