Od 18 lutego 2019 prowadzimy prace związane z rozbudową lewego wału rzeki Wisły i wałów cofkowych potoku Regulka w miejscowości Okleśna

Keller Polska Okleśna

Projekt

Celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobiegania i zarządzania ryzykiem powodziowym poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego - Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły od km 26+850 do km 27+400 wraz z wałami cofkowymi potoku Regulka: wał prawy od km 0+000 do km 0+220, wał lewy od km 0+000 do km 0+220, w miejscowości Okleśna, gmina Alwernia.

Wyzwanie

Założeniem projektu jest modernizacja obwałowań zaliczanych do trzeciej klasy budowli hydrotechnicznych. Zadanie w głównej mierze oparte jest na robotach ziemnych polegających na dogęszczeniu istniejących obwałowań, rozbudowie ich korpusów oraz wykonaniu szczelnej przesłony przeciwfiltracyjnej. 

Rozwiązanie

Do rozbudowy przewidziano ok. 20 000 m3 kruszywa. W osi obwałowań zaprojektowano cementowo-bentonitową przesłonę przeciwfiltracyjną realizowaną w technologii Trench Soil Mixing. Głębokość przesłony sięga 10 m dzięki czemu, oprócz wzmocnienia i uszczelnienia samych nasypów, wydłużono drogę filtracji wody przez podłoże pod nimi. W miejscach gdzie nie było technicznych możliwości wykonania przesłony zaprojektowano ściankę szczelną z grodzic stalowych. Łącznie powstanie 12 000 m2 przesłony z mieszanek cementowo-bentonitowych oraz 1240 m2 ścianki szczelnej z grodzic GU22N.

Przebudowa obejmuje również dwa przepusty wałowe o średnicy 800 mm wraz z montażem odpowiednich zamknięć. Ławeczka przywałowa pełniąca funkcję ciągu komunikacyjnego na czas bieżącej konserwacji wałów czy działań związanych z zagrożeniem powodziowym zostanie utwardzona płytami drogowymi. W koronie obwałowań zaprojektowano drogi tłuczniowe.  

Dane projektu

Inwestor

Wody Polskie

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Keller Polska

Inżynier(owie)

Tomasz Widłak- Keller Polska