Najważniejszymi osiągnięciami tego projektu były: wykonanie zabezpieczenia osuwiska za pomocą pali CFA oraz kotew gruntowych wraz z oczepem żelbetowym, koordynacja działań w roli Generalnego wykonawcy, nadzór nad przebudową sieci, elektrycznej oraz wykonanie narzutu kamiennego stabilizującego osuwisko oraz naprawa nawierzchni wraz z warstwami podbudowy.

Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska, droga powiatowa nr 1475S

Projekt

Zadanie wykonane zostało od listopada do gudnia 2020 r. Rozwiązanie projektowe zakładało zabezpieczenie drogi powiatowej 1475S za pomocą pali CFA i kotew wraz z konstrukcja żelbetową. Konstrukcją stabilizującą całość osuwiska był narzut kamienny z głazów o średnicy od 300 do 500 mm. Całości prac towarzyszyły roboty związane z zabezpieczeniem instalacji elektrycznej. Wykonano roboty uzupełniające takie jak odwodnienie oraz przebudowę kanalizacji burzowej. 

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem była realizacja zadania w zakładanym terminie. Prace rozpoczęliśmy w listopadzie, a termin umowny to koniec grudnia 2020. Duża ilość drobnych zadań, które musiały następować po sobie nie pozwalały na przyspieszenie poszczególnych etapów robót. Dobra koordynacja zadania pozwoliła na ukończenie prac w terminie.

Rozwiązanie

Zabezpieczenie osuwiska polegało na wykonaniu 20 szt. pali CFA 600 mm wraz kotwami gruntowymi oraz konstrukcją żelbetową co stanowiło jedynie zabezpieczenie drogi. Zasadnicze roboty stabilizujące osuwisko polegały na wykonaniu narzutu kamiennego na całej powierzchni osuwiska.

Dane projektu

Inwestor

Zarząd Dróg Powiatowych w Żywcu

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Keller Polska