Z przyjemnością informujemy, iż firma Keller Polska jako Generalny Wykonawca rozpoczęła realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi w ciągu linii kolejowej nr 85 wraz z włączeniem w linię kolejową nr 14, w zakresie kilometrażu od km około 0+361 do km około 0+455 dla toru 1 i od km około 0+360 do km około 0+454 dla toru 2 wraz z przebudową posadowienia polegającą na wzmocnieniu fundamentów budynku Łódzkiego Domu Kultury, przebudową sieci i przyłącza ciepłowniczego, sieci i przyłącza wodociągowego, przyłącza teletechnicznego oraz sieci elektroenergetycznej.”, którego celem jest szeroko pojęty rozwój infrastruktury kolejowej naszego kraju i zobowiązała się do zaprojektowania oraz wykonania robót budowlanych w obszarze dotyczącym ŁDK.

Nasza praca opiera się na dziesięcioetapowym planie. Począwszy od opracowania dokumentacji projektowej, przez opracowanie projektów wykonawczych, prace przygotowawcze i rozbiórkowe, prace budowlane, po prace odtworzeniowe i dokumentację powykonawczą, aż do oddania budynku ŁDK Zamawiającemu.

Głównym celem działań powierzonych spółce Keller Polska będzie wzmocnienie fundamentów budynku Łódzkiego Domu Kultury wraz z przebudową sieci i innej infrastruktury technicznej w oraz wokół budynku, a także wzmocnienie posadowienia budynku ŁDK na potrzeby wykonania (pod tym budynkiem) Komory Łódź Fabryczna Kolei Dużych Prędkości, będącej częścią tunelu w ramach zamierzenia budowlanego „Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi w ciągu linii kolejowej nr 85 wraz z włączeniem w linię kolejową nr 14”.

W rezultacie Keller Polska przekaże Zamawiającemu budynek Łódzkiego Domu Kultury ze wzmocnionymi fundamentami oraz przebudowanymi sieciami i instalacjami, przygotowany do prowadzenia dalszych prac związanych z budową Komory i tunelu przez Zamawiającego- spółkę CPK.

 Keller Polska Generalny Wykonawca zadania inwestycyjnego
Published on