Znaczną część projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa geotechniczne stanowią przesłony przeciwfiltracyjne.
Budowa wałów przeciwpowodziowych, elementów towarzyszących budowlom hydrotechnicznym czy realizacja
kondygnacji podziemnych przy wysokim poziomie zwierciadła wody gruntowej wymaga stosowania przesłon.

Published on
17 kwi 2020