Keller Polska Sp. z o.o.

Geotechnika bez ryzyka
Keller Polska Sp. z o.o. - Keller EMEA Division

Technologie

schemat technologie

Keller Polska oferuje profesjonalne projektowanie i wykonawstwo złożonych robót geotechnicznych. Każde zadanie projektowe rozpatrujemy indywidualnie pod kątem możliwości zastosowania optymalnej w danych warunkach technologii oraz efektów techniczno-ekonomicznych.

Szeroki zakres technologii oferowanych przez Keller Polska (por. orientacyjny schemat na rysunku obok), począwszy od metod "lekkich" stosowanych przy wyborze posadowienia pośredniego, jak np. dynamiczne zagęszczanie impulsowe IC lub kolumny żwirowe,  poprzez szereg atrakcyjnych rozwiązań wykorzystywanych w przypadku posadowienia pośredniego, obejmujących m.in. specjalistyczne iniekcje, wgłębne mieszanie gruntu DSM i inkluzje betonowe, aż po metody "ciężkie", czyli różnego rodzaju pale i ściany szczelinowe stosowane w głębokim fundamentowaniu, pozwala nam wybierać rozwiązania optymalne, dostosowane do oczekiwań naszych klientów.

Podstawowe informacje na temat oferowanych technologii wzmacniania podłoża gruntowego i fundamentowania zamieszczono poniżej. Poszerzone informacje są dostępne po kliknięciu w obrazek lub wiersz "Czytaj więcej ..."

Zapraszamy także do działu Nasze rozwiązania, w którym przedstawiono ciekawe wdrożenia opisanych technologii na przykładzie projektów zrealizowanych w Polsce.

  

 

Geodreny

dreny 0

stosuje się w celu przyspieszenia konsolidacji silnie nawodnionych gruntów spoistych i organicznych, w połączeniu z tymczasowymi lub docelowymi nasypami przeciążającymi. Ich działanie polega na skróceniu drogi filtracji wody w podłożu i umożliwieniu swobodnego wypływu wody wyciskanej z porów gruntu na powierzchnię terenu, wzdłuż drenu. Technologia jest szczególnie przydatna dla obiektów inżynierskich zajmujących duże powierzchnie, jak np. drogi, parkingi, place składowe. Geodreny zbudowane są z geowłókniny filtracyjnej oraz syntetycznego rdzenia. Na budowę dostarczane są w rolkach, które mocuje się u podstawy masztu prowadzącego palownicy lub koparki i wprowadza w przelot iglicy, która służy do ich wciskania w ściśliwe grunty, do wymaganej głębokości ...

Czytaj więcej ...

 

Zagęszczanie impulsowe

ic 0

Impulse Compaction (IC) to nowoczesna i bardzo wydajna technologia wzmacniania rozluźnionych gruntów przez powtarzalne ubijanie o charakterze impulsowym, prowadzące do poprawy parametrów fizycznych i mechanicznych gruntu, w tym zwłaszcza modułu ściśliwości i stopnia zagęszczenia. Przekazywanie energii udarowej w zagęszczane podłoże, do głębokości sięgającej w sprzyjających warunkach około 6,5 m (por. schemat), następuje z powierzchni terenu za pomocą specjalistycznego sprzętu, którego głównymi elementami są młot hydrauliczny i specjalna stopa uderzeniowa ...

Czytaj więcej ...

 

Zagęszczanie dynamiczne i dynamiczna wymiana gruntu

dc dr 0

Zagęszczanie dynamiczne (DC), nazywane także konsolidacją dynamiczną, polega na oddziaływaniu na wymagające wzmocnienia podłoże gruntowe za pomocą sekwencyjnych uderzeń o dużej energii, które generują falę zagęszczającą propagującą w głąb gruntu i na boki, co prowadzi do przemieszczania ziaren gruntu i ich lepszego upakowania. Prace wykonuje się z wykorzystaniem przystosowanego dźwigu, umożliwiającego szybkie podnoszenie i grawitacyjne spuszczanie ubijaka o dużej masie i z dużej wysokości. W przeciętnych warunkach masa ubijaka wynosi od 5 do 20 ton a wysokość spuszczania ...

Czytaj więcej ...

 

Wibroflotacja

wf 0

jest technologią stosowaną w gruntach sypkich, które wzmacnia się przez ich odpowiednie zagęszczenie. Piaszczyste i żwirowe warstwy w podłożu oraz niekontrolowane nasypy piaszczyste mają często zbyt niskie zagęszczenie, uniemożliwiające bezpieczne posadowienie budowli. Stosując wibratory wgłębne Kellera można podwyższać i wyrównać stopień zagęszczenia gruntu, niezależnie od poziomu zwierciadła wody gruntowej.

Rodzaj wibratora (moc, częstotliwość i amplituda drgań)  każdorazowo dobierany jest indywidualnie dla każdego projektu, biorąc pod uwagę wiele czynników m.in. istniejącą sąsiednią zabudowę, rodzaj gruntu, niezbędny zasięg wzmocnienia, itp. ...

Czytaj więcej ...

 

Kolumny żwirowe KSS i Wibrowymiana

kss 0

Kolumny żwirowe KSS, wzmacniają i stabilizują podłoże gruntowe, redukują osiadania fundamentów oraz przyspieszają konsolidację gruntu. Technologia możliwa do zastosowania niemalże we wszystkich warunkach gruntowych dla większości typów fundamentów, skuteczna również przy wzmacnianiu niekontrolowanych nasypów.

Wibrowymiana polega na formowaniu kolumn z kruszywa, w słabych gruntach spoistych i uwarstwionych, nie poddających się zagęszczaniu własnemu. Grunty spoiste i niejednorodne mają często niewystarczającą nośność lub nadmierną ściśliwość. Przy zawartości frakcji pylastych i ilastych powyżej 10% praktycznie nie poddają się zagęszczaniu własnemu ...

Czytaj więcej ...

 

Iniekcja rozpychająca

cg 0 systemu Kellera polega na pompowaniu w podłoże gruntowe stabilnego materiału wypełniającego, który doprowadza do zagęszczenia gruntów niespoistych lub wzmocnienia gruntów spoistych i organicznych. Wprowadzanie wypełniacza w podłoże odbywa się pod ciśnieniem do ok. 4 MPa w czasie podciągania rury wiertniczej. Zasadnicze znaczenie dla przebiegu i skuteczności tego typu iniekcji ma umiejętność właściwego doboru wszystkich parametrów procesu, w tym szczególnie składu, ilości i sposobu wtłaczania wypełniacza. Ponadto konieczne są wnikliwe obserwacje przemieszczeń obiektu i podłoża oraz interaktywne projektowanie. Wykonywanie iniekcji zagęszczającej uregulowane jest normą europejską EN 12 715.

Czytaj więcej ...

 

Kolumny DSM

dsm 0

wykonywane techniką wgłębnego mieszania w gruncie na mokro (DSM wet) lub na sucho (DSM dry). Technologie DSM są szczególnie przydatne do wzmacniania gruntu pod fundamenty, nasypy drogowe i kolejowe oraz do uszczelniania wałów przeciwpowodziowych.

Wgłębne mieszanie gruntu systemu Kellera polega na wprowadzeniu w podłoże specjalnego mieszadła, składającego się z żerdzi wiertniczej, belek poprzecznych i końcówki świdra z koronką. Wiercenie odbywa się bez wstrząsów i jest wspomagane wypływem zaczynu cementowego z tzw. monitora, znajdującego się na końcu żerdzi wiertniczej ...

Czytaj więcej ...

 

Iniekcja strumieniowa Soilcrete (Jet grouting)

soilcrete 0

wykorzystywana jest do wzmacniania i uszczelniania wszystkich rodzajów gruntów. Technologia ta polega na formowaniu w gruncie brył cementogruntu poprzez wycinanie gruntu skoncentrowanym strumieniem wody lub zaczynu cementowego i jego cementacji.

W zależności od rodzaju gruntu i rodzaju iniekcji (Soilcrete S, Soilcrete D, Soilcrete T, Super Jet) uzyskuje się średnice kolumn dochodzące nawet do 5,0m.

Potrzeba wzmacniania gruntów zachodzi najczęściej przy podchwytywaniu budynków przylegających do głębszych wykopów. W dalszej kolejności występują zmiany i naprawy istniejących posadowień ...

Czytaj więcej ...

 

Iniekcja Soilfrac

soilfrac 0

jest wykorzystywana do rozwiązywania wielu problemów w specjalistycznym budownictwie podziemnym, a szczególnie tam, gdzie niezbędna jest korekta położenia istniejących obiektów budowlanych w pionie. W tym celu, poprzez system wykonanych wcześniej poziomych rur iniekcyjnych pompuje się w sposób kontrolowany iniekt wykonany na bazie cementu. W połączeniu ze specjalnie do tego celu rozwiniętą techniką pomiarową oraz precyzyjną kontrolą przebiegu robót, możliwe jest bezpieczne podnoszenie istniejących obiektów budowlanych.

Podczas wykonywania iniekcji kontrolowane jest wiele parametrów produkcyjnych, m.in. objętość pompowanego iniektu poprzez poszczególne zawory, ciśnienie iniekcji, prędkość pompowania iniektu, skład i stabilność zaczynu iniekcyjnego.

Czytaj więcej ...


 

Kolumny CSC

csc 0

Technologia kolumn o kontrolowanej sztywności (ang. CSC - Controlled Stiffness Column)jest metodą wzmocnienia gruntu polegającą na wykonaniu kolumn tworzących wraz z otaczającym podłożem kompozyt o sztywności większej od sztywności gruntu. Współpraca pomiędzy kolumnami a gruntem i ich wzajemny stosunek sztywności oraz brak połączenia konstrukcyjnego pomiędzy kolumnami a fundamentem są głównymi cechami metody różnicującymi ją od tradycyjnych technik palowych ...

Czytaj więcej ...

 

Kolumny betonowe ze stopą żwirową (FSS)

fss 0

wykonywane są w technologii wibrowymiany Kellera, tj. za pomocą wibratora wgłębnego z wewnętrznym podawaniem materiału w ten sam sposób jak kolumny żwirowe KSS.

W pierwszej fazie wykonania kolumn FSS wibrator wypełnia się kruszywem i pogrąża w podłoże przy udziale wibracji i docisku maszyny podstawowej. Po osiągnięciu głębokości przewidzianej w projekcie następuje formowanie poszerzonej stopy żwirowej w gruncie nośnym ...

Czytaj więcej ...

 

Pionowe przesłony przeciwfiltracyjne

przeslony 0

Na wielu odcinkach rzek z uwagi na brak możliwości prostego poszerzenia wałów występuje konieczność wykonania przesłon przeciwfiltracyjnych, które wydłużają drogę filtracji w okresie podwyższonego stanu wód oraz wpływają na podwyższenie współczynnika stateczności wału.

Przesłony przeciwfiltracyjne wykonywane są bezpośrednio w gruncie z wykorzystaniem różnych metod, które można podzielić na różne grupy: wgłębne mieszanie na mokro – DSM wet, przesłony wykonywane wibratorem nasadowym WIPS, przesłony wykonywane wibratorem skrzydełkowym, przesłony wykonywane koparkami ...

Czytaj więcej ...

 

Mikropale, kotwy i gwoździe

mikropale 0

są to wwiercane lub wbijane elementy stalowe o małej średnicy, które zamocowane w gruncie z pomocą iniekcji cementowej przenoszą obciążenia wciskające lub wyciągające. Zarówno mikropale jak i kotwy gruntowe mogą być wykonywane bez sprężania lub ze sprężaniem.

Cały proces wykonywania elementu odbywa się na ogół w jednym etapie technologicznym przy użyciu standardowych urządzeń wiertniczych. Żerdź wykorzystywana jest jednocześnie jako przewód wiertniczy i iniekcyjny. Równocześnie z początkiem wiercenia rozpoczyna się iniekcja wstępna - wewnętrznym otworem żerdzi pod ciśnieniem rzędu 5-10 bar tłoczona jest płuczka z zaczynu cementowego ...

Czytaj więcej ...

 

Pale fundamentowe

pale 0

Pale wiercone CFA oraz pale przemieszczeniowe, są obecnie najbardziej popularnymi technologiami z uwagi na bezwstrząsowe i szybkie wykonawstwo, niskie koszty oraz szeroki zakres stosowanych średnic.

Pale wiercone CFA (ang. Continous Flight Auger) oferowane przez firmę Keller wykonywane są świdrem ciągłym, bez orurowania. Wiercenie i betonowanie następuje w dwóch oddzielnych fazach, które następują bezpośrednio po sobie. W czasie wiercenia i betonowania dochodzi do częściowego rozparcia na bok gruntu zalegającego w podłożu, co korzystnie wpływa na nośność pali. Do wykonania pali CFA stosuje się typowe palownice wyposażone w głowicę obrotową, świder oraz inne oprzyrządowanie niezbędne do realizacji pali. Wszystkie palownice firmy Keller wyposażone są w system pomiarowy pozwalający na ciągłą rejestrację następujących parametrów w czasie robót ...

Czytaj więcej ...

 

Ściany szczelinowe

sc szcz 0

są obecnie bardzo często stosowane jako obudowy głębokich wykopów, z uwagi na dużą sztywność oraz możliwość wykorzystania ich zarówno jako ściany podziemia oraz fundament budynku. Wykonuje się je do głębokości nawet 25-30 m. Najczęściej stosowane grubości ścian szczelinowych wynoszą 60 lub 80 cm (wyjątkowo stosuje się ściany o innej grubości np. 50 lub 100 cm).

Ściana szczelinowa, to ściana wykonana z betonu lub żelbetu, formowana w szczelinie wykopanej w gruncie. Wykonanie ściany szczelinowej obejmuje prace przygotowawcze, wykonanie murków prowadzących, głębienie szczeliny w osłonie zawiesiny iłowej, wstawienie elementów rozdzielczych i zbrojenia, betonowanie oraz prace wykończeniowe. Roboty przygotowawcze polegają na wykonaniu stabilnej platformy roboczej usytuowanej powyżej poziomu wód gruntowych ...

 Czytaj więcej ...

 

kotwy 2

Nasze oddziały

Ożarów Maz.
Gdańsk
Kraków
Poznań
Wrocław
Szczecin

Społeczności

logo fb szare Facebook 
logo in szare Linkedin
logo instagram szare Instagram 
logo youtube szare Youtube
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.