Keller Polska Sp. z o.o.

Geotechnika bez ryzyka
Keller Polska Sp. z o.o. - Keller EMEA Division

Certyfikaty ISO

System zarządzania Norma odniesienia Numer certyfikatu Okres ważności Wersja polska Wersja angielska
Jakością PN- EN ISO 9001:2015-10 61869/C/5 3.01.2019 - 14.02.2021 znak 9001 znak 9001
Środowiskiem PN- EN ISO 14001:2015-09 61869/C/6 9.05.2019 - 30.05.2020 znak 14001 znak 14001
Bezpieczeństwem i higieną pracy

PN-N-18001:2004

BS OHSAS 18001:2007

 61869/C/7 9.05.2019 - 16.02.2021 znak 18001 znak 18001

 

Myśl o bezpieczeństwie - Think Safe -– System Bezpieczeństwa Keller Group plc

Aby promować bezpieczeństwo naszych pracowników oraz innych osób, na które nasza praca ma wpływ, Zarząd Keller Group plc opracował i przyjął ramowy System Bezpieczeństwa Kellera. Wprowadzony system w zakresie BHP łączy w jedną całość różne aspekty zarządzania bezpieczeństwem, które obejmują: Cel Bezpieczeństwa, Zasady Bezpieczeństwa, Politykę Bezpieczeństwa oraz Minimalne Standardy.

Nasze wartości w zakresie bezpieczeństwa leżą u podstaw skutecznej realizacji naszej wizji: 
„Myśl o bezpieczeństwie”.

Kształtują sposób, w jaki prowadzimy nasze działania, pomagają nam w podejmowaniu świadomych decyzji oraz umożliwiają takie ukierunkowanie naszych postaw i wzorców zachowania, abyśmy mogli dostarczać bezpieczne produkty i świadczyć bezpieczne usługi.

  1. Przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i uczciwego prowadzenia działalności biznesowej
  2. Szanowania naszych pracowników i ich różnorodności kulturowej
  3. Dbania o bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie pracowników i społeczności, w których działamy
  4. Zrozumienia zagrożeń oraz otwartego i przejrzystego informowania o nich naszych pracowników, dostawców i kontrahentów
  5. Zapewniania bezpiecznych produktów i usług zrównoważonych pod względem środowiskowym
  6. Utrzymania bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy
  7. Zapewnienia kompetencji naszych współpracowników, pracowników, kontrahentów i dostawców
  8. Dzielenia się istotną wiedzą
  9. Przywództwa opartego na dawaniu dobrego przykładu

 

Polityka Grupy Keller

Zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy, to jedno z najważniejszych wyzwań codziennie podejmowanych w naszej firmie. Zarząd Keller Polska, przyjmując za priorytet kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy, opracował i wdrożył Politykę bezpieczeństwa i higieny pracy, która skierowana jest do wszystkich pracowników spółki i obejmuje wszelkie niezbędne działania ukierunkowane na poprawę i zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

 
Dokument w wersji PDF   Dokument w wersji PDF

 

Wytyczne dotyczące BHP i Ochrony Środowiska

Bezpieczeństwo na platformach roboczych - film

Mając świadomość, że niekiedy maszyny do robót geotechnicznych ważą nawet ponad sto ton to niepoprawnie zaprojektowana i wykonana platforma robocza lub jej brak, może zakończyć się tragicznie. Film został zrealizowany przy współpracy trzech firm: Soletanche Polska, Keller Polska i Menard Polska

Wytyczne dla Kontrahentów Keller Polska

wytyczne bhp Obowiązkiem pracowników firmy Keller Polska Sp. z o.o. i jej kontrahentów lub dostawców jest przestrzeganie i stosowanie się do wszystkich wymaganych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymogów opisanych w niniejszej procedurze.

Szkody ponoszone przez środowisko z roku na rok stają się coraz poważniejsze. Ochrona środowiska naturalnego stanowi duże wyzwanie. Keller Polska, jako przedsiębiorstwo prowadzące szeroką działalność budowlaną nie pozostaje bez wpływ na środowisko naturalne. Starania naszych pracowników w zakresie ochrony przyrody, zainspirowały nas do stworzenia programu środowiskowego i wyznaczenia podstawowych celów w tym zakresie.

ochrona-srodowiska-2

Naszym głównym celem jest uzyskanie świadomości środowiskowej przez wszystkich naszych pracowników. Ten na pozór mały krok pomoże nam zainicjować dobre praktyki takie jak gospodarowanie odpadami i ograniczenie emisji substancji niebezpiecznych oraz szkodliwych. Ograniczenie zanieczyszczenia, przeciwdziałanie zmianom klimatu, zachowanie różnorodności biologicznej i rozważniejsze wykorzystywanie zasobów naturalnych charakteryzują przedsiębiorstwo przyjazne dla środowiska, a tym samym, stanowią priorytety działalności osób tworzących grupę Keller.

Zarząd Keller Polska od kilku lat systematycznie poświęca coraz więcej uwagi powyższym kwestiom. Staramy się stosować środki zmniejszające zanieczyszczenia generowane w wyniku naszej działalności, a także działać według ogólnych zasad Ochrony Środowiska i zrównoważonego rozwoju. 

Spełnienie lokalnych obowiązków niezmiennie wiąże się z ponoszeniem niemałych kosztów według zasady „zanieczyszczający płaci”. Zgodnie z polską legislacją, każdy podmiot gospodarczy zobowiązany jest do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Opłaty te wynikają z rodzaju i intensywności oddziaływania przez przedsiębiorstwo na środowisko.

Opłaty ponosi się za:
  - wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  - wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  - pobór wód,
  - składowanie odpadów.

Staramy się sprostać zadaniom, jakie niesie ze sobą problematyka ochrony przyrody. Dlatego też w ubiegłym roku braliśmy czynny udział w tworzeniu strategii ochrony środowiska na poziomie grupy Keller. Pierwszy etap tych prac został zakończony i wdrożony w styczniu bieżącego roku.

Strategia ochrony środowiska

W strategii ochrony środowiska zidentyfikowano następujące obszary:
I.   Zwiększenie efektywności firmy poprzez lepsze zarządzenie wpływem firmy na środowisko.
II.  Przestrzeganie przepisów prawa.
III. Zidentyfikowanie potrzeb klienta w zakresie ochrony środowiska.

W ramach programu ochrony środowisko realizowane będą następujące zadania:

1. Opracowanie planu zmniejszenia poboru energii elektrycznej, użycia paliwa, emisji hałasu i spalin.
Przeanalizowanie naszej polityki w zakresie floty pojazdów silnikowych będzie realizowane w pierwszej kolejności. Zużycie gazu i energii elektrycznej w biurach, warsztatach i na budowach będzie monitorowane na bieżąco.

2. Wprowadzenie systemu zarządzania odpadami.
W każdym miejscu pracy dostępne będą odpowiednie pojemniki dostosowane do rodzaju wytwarzanych odpadów.

3. Recykling.
Recykling prowadzony jest w naszej firmie od dawna i na różnych poziomach naszej działalności; np. poprzez dobre praktyki w naszych biurach regionalnych i bazie sprzętowej polegających na segregacji odpadów: papieru, plastiku, baterii ,tuszy i tonerów. Pozytywnym przykładem na naszych realizacjach jest ponowne wykorzystanie betonu i urobku powstałego przy wykonywaniu kolumn Jet Grouting i DSM

4. Wprowadzenie szkoleń z zakresu świadomości ekologicznej.
Szkolenia z zakresu świadomości ekologicznej będą regularnie przeprowadzane jednocześnie ze szkoleniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. Wprowadzanie na rynek produktów, które nie wymagają dużego zużycia energii i nie powodują dużej emisji CO2.
W swojej działalności staramy się wyjść naprzeciw środowiskowym oczekiwaniom klientów. Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery przy pracach budowlanych jest rzeczą niezmiernie trudną i kosztowną, jednak i ten problem staramy się rozwiązać. Już na etapie projektowo - ofertowym szukamy alternatywnych rozwiązań, dbając o dobro klienta i otaczającej nas przyrody. W realizacjach budowlanych używamy coraz to nowszych maszyn i promujemy ekologiczne materiały i półprodukty.. Przykładem tego może być optymalne wykorzystanie czasu pracy maszyn na budowach i ponowne wykorzystanie niektórych materiałów budowlanych np.; bentonit i urobku.

 

Udział naszej firmy w inwestycjach proekologicznych

ochrona-srodowiska-1Obok tego, iż staramy się zredukować wpływ naszej działalności operacyjnej na środowisko, oferujemy klientom produkty ekologiczne, czyli takie, które m. in. zużywają mniej energii w porównaniu do tradycyjnych metod wzmacniania gruntu, lub wykorzystują jako materiał wbudowywany materiał z recyklingu. Możemy się poszczycić udanymi próbami z wykorzystaniem pokruszonego betonu jako zastępczego kruszywa do kolumn żwirowych. Staramy się i to z coraz lepszym skutkiem wykorzystywać odpady powstające przy wykonywaniu kolumn Soilcrete i DSM (wbudowujemy w nasypy, wykonujemy podbudowy) ograniczając w ten sposób ilość materiałów trafiających na wysypiska śmieci.

Nasze usługi mają zastosowanie w coraz większej ilości inwestycji w sektorze energii odnawialnej i tym samym, przyczyniają się do powstawania technologii korzystnych dla środowiska. Przykładem takiej inwestycji może być posadowienie farm wiatrowych, uszczelnianie zbiorników ze szkodliwymi dla środowiska odpadami, czy też budowa wałów przeciwpowodziowych.

Podsumowanie

Wraz z rozwojem naszej firmy wzrasta zużycie materiałów i energii zarówno w biurach jak i na prowadzonych przez nas budowach. Zależy nam na tym, aby każdy pracownik na swoim stanowisku pracy dbał o otoczenie i był świadomy kosztów jakie generuje. Czasem małe czyny mogą dużo zmienić. Wystarczy pamiętać o wyłączaniu światła, oszczędzaniu ogrzewania w sezonie grzewczym, czy też używać dwustronnych wydruków. Znacznie więcej możliwości dobrych praktyk stwarzają realizowane przez nas projekty budowlane. Możemy tu wymienić m. in. powtórne wykorzystania betonu, używanie maszyn budowlanych nowej generacji pozwalających zmniejszyć emisję CO2, stworzenie regionalnych baz sprzętowych, wybór lokalnych dostawców materiałów budowlanych, a przede wszystkim, edukację pracowników. To tylko kilka zasad, które stosujemy i może się wydawać, że to niewiele, lecz gdy wszyscy będziemy podchodzić do spraw ochrony środowiska w ten sam sposób i będziemy nawzajem zachęcać się do stosowania dobrych praktyk, to z pewnością uda się ograniczyć negatywny wpływ naszej działalności na środowisko. Wszelkie Wasze akcje i inicjatywy w tym zakresie będą mile widziane.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek uwagi dot. możliwości ochrony środowiska w naszej firmie, prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną za realizację programu ochrony środowiska jest Michał Nowakowski.

Myśl o bezpieczeństwie - Think Safe -– System Bezpieczeństwa Keller Group plc

Aby promować bezpieczeństwo naszych pracowników oraz innych osób, na które nasza praca ma wpływ, Zarząd Keller Group plc opracował i przyjął ramowy System Bezpieczeństwa Kellera. Wprowadzony system w zakresie BHP łączy w jedną całość różne aspekty zarządzania bezpieczeństwem, które obejmują: Cel Bezpieczeństwa, Zasady Bezpieczeństwa, Politykę Bezpieczeństwa oraz Minimalne Standardy.

mysl o bezp think safe biuletyn bhp1

Dokument w wersji polskiej (PL)

Dokument w wersji angielskiej (EN)

Biuletyn BHP: 1/2012 (10MB)

 

Polityka BHP w Keller Polska Sp. z o.o.

Zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy, to jedno z najważniejszych wyzwań codziennie podejmowanych w naszej firmie. Zarząd Keller Polska, przyjmując za priorytet kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy, opracował i wdrożył Politykę bezpieczeństwa i higieny pracy, która skierowana jest do wszystkich pracowników spółki i obejmuje wszelkie niezbędne działania ukierunkowane na poprawę i zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

  polityka bhp    
   Dokument w wersji polskiej (PL)  

 

TAK TRZYMAĆ !

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.keller.com.pl/101-bhp#sigFreeId3c095d3702

 

MÓWIMY NIE!  ZMIEŃMY TO !

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.keller.com.pl/101-bhp#sigFreeId14d39366f9

 

Nasze oddziały

Ożarów Maz.
Gdańsk
Kraków
Poznań
Wrocław
Szczecin

Społeczności

logo fb szare Facebook 
logo in szare Linkedin
logo instagram szare Instagram 
logo youtube szare Youtube
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.